Kepala Dusun Kemamang

NAMA        : MULAWI

JABATAN : KADUS KEMAMANG

ALAMAT  : RT 01 RW 02 DK KEMAMANG DESA CANDI

TUPOKSI

KEPALA DUSUN

  • Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
  • Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
  1. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
  4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  5. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.