Kasi Kesejahteraan

NAMA    : MUHAMAD ZAINUDIN

JABATAN: KAUR KESEJAHTERAAN

ALAMAT : RT 03 RW 03 DK TREMYAK DESA CANDI

TUPOKSI

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

 • Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.
 • Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
  1. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
  2. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
  3. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
  4. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
  5. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
  6. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
  7. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  8. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
  9. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.